Privacy Statement

Uw belang staat bij Nusa Originals ten alle tijde centraal. Nusa Orginals gaat dan ook zeer zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Uw gegevens worden enkel gebruikt ten uitvoer van uw opdracht of om u van de door u gewenste informatie te voorzien. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt. De gegevens betreffende uw bezoekgedrag van onze website worden enkel gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en onze website.

 

Privacy Policy

 

Nusa Originals hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nusa Originals houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Nusa Originals zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Nusa Originals verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nusa Originals de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedata
 • Adresgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Nusa Originals opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Nusa Originals verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nusa Originals de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Nusa Originals opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden gezet als u een webpagina bezoekt.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website uw apparaat herkent . Door cookies te gebruiken kan tijdelijk informatie over bezoeken worden opgeslagen. Per bezoek kunnen verschillende cookies worden gebruikt.

Waarom gebruikt Nusa Originals cookies?

Cookies zorgen ervoor dat Nusa Originals werkt. Indien u besluit, of heeft besloten, om cookies voor de website van Nusa Originals te weigeren, kan het zo zijn dat er onderdelen van de website niet of minder goed werken.

Het gebruik van cookies door Nusa Originals

Nusa Originals gebruikt de volgende cookies:

– Functionele cookies
– Analytische cookies
– Tracking cookies

Functionele cookies zijn cookies die gebruikers ondersteunen. Deze cookies worden gebruikt om voorkeuren te onthouden.

Analytische cookies zijn cookies waarmee Nusa Originals haar website kan verbeteren. Door middel van deze cookies wordt informatie verzameld hoe bezoekers de website gebruiken.

Tracking cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken.

Cookies uitschakelen?

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. U kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer
moet u dit opnieuw instellen. U kunt ervoor kiezen om alle cookies te weigeren of alleen cookies van derde partijen te weigeren.

Hieronder vindt u meer informatie hoe u de cookie instelling in uw browser kan aanpassen:

Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Firefox
Ipad of Iphone met Safari

Disclaimer

Onze website is bedoeld u als webshop en om u te informeren en adviseren =. Bij het samenstellen en bijhouden van de website betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten. Desondanks bestaat de kans, hoe gering ook, dat informatie of foto’s niet (meer) correct of  verouderd zijn. Zodoende kunnen er aan de informatie en foto’s op deze website geen rechten worden ontleend. Nusa Originals behoudt zich het recht om ten alle tijde, onaangekondigd en zonder opgaaf van redenen de inhoud van deze website aan te passen.

Copyright

© Copyright Nusa Original Holding B.V. Alle rechten zijn voorbehouden aan Nusa Original Holding B.V. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid en film, etc.) op de website www.nusaoriginals.nl en alle onderliggende pagina’s bij Nusa Original Holding B.V. Gehele of gedeeltelijk overname of plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is verleend door Nusa Original Holding B.V.

Wijzigen beleid

Nusa Originals behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden zorgt Nusa Originals voor een opvallende kennisgeving op deze pagina.

X
To top